Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Urząd Pracy Myślibórz

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI POLONEZ CARO 1,9 D W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MYŚLIBORZU.               Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957) Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanego samochodu osobowego, marki Polonez Caro  1.9 Diesel. 1.       Nazwa i siedziba Organizatora przetargu:       Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu       ul. Spokojna 22 , 74 – 300 Myślibórz 2.       Przedmiot przetargu: 1)       samochód osobowy – Polonez CARO 1,9 D -          rok produkcji –1996 -          wskazanie licznika i przebieg –183 847 km -          pojemność silnika – 1,9 D -          kolor nadwozia-zielony metalik -          dodatkowy komplet opon zimowych -          pojazd nie posiada ważnych badań technicznych 3.       Miejsce i termin złożenia oferty oraz miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:        1)            Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora - pok. nr 9.        2)            Ofertę należy złożyć do 08 września 2008 r. do godziny 10:00.        3)            Otwarcie ofert nastąpi 08 września 2008 r., w siedzibie Organizatora przetargu w pok. nr 10 o godzinie 10:15. Podczas otwarcia ofert będą podane min.: imię i nazwisko oferenta lub nazwa (firma) oferenta oraz zaoferowana cena. 4.       Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:       Samochód można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania   Powiatowego Urzędu Pracy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu dokładnej godziny wizji z Panem Markiem Furman tel. (095) 747 28 71. 5.       Udział w przetargu nie wymaga wniesienia wadium 6.       Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca 7.       Powiatowy Urząd Pracy zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu. 8.       Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi:       800,00 zł (słownie: osiemset złotych) 9.       Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta oraz sposób złożenia oferty:              1)      Treść oferty powinna zawierać: a)                  imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu oferenta (w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna), b)                  nazwę (firmę) i siedzibę oraz nr telefonu oferenta (w przypadku, gdy oferentem nie jest osoba fizyczna), c)                  ofertę należy przygotować na odpowiednim formularzu  załącznik nr 1 z danymi oferenta i proponowaną ceną za przedmiot przetargu, formularz do odebrania w pokoju nr 9 w siedzibie Organizatora przetargu lub na stronie internetowej www.bip.pup.powiatmysliborski.pl, d)                  oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń .              2)      Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w pkt 3 ogłoszenia. Koperta musi być zaadresowana w następujący sposób:   Powiatowy Urząd Pracy ul. Spokojna 22 74 – 300 Myślibórz z dopiskiem: PRZETARG NA SAMOCHÓD   10.   Termin związania ofertą wynosi 21 dni. 11.   Zastrzeżenie: Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez        podania przyczyn. 12.   Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę, lub postanowią o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między oferentami 13.   Inne postanowienia: 1)      Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta       zawiadomienia o przyjęciu jego oferty. 2)      Nabywca jest zobowiązany zapłacić i odebrać zakupiony samochód  w terminie 7 dni roboczych  od dnia zawarcia umowy. 3)      Wydanie nabywcy przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.. Zapłata następuje w momencie, gdy kwota stanowiąca cenę nabycia, będzie w faktycznym posiadaniu Organizatora przetargu.             Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu Beata Stachurska-Wołk

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZaA A cznik nr1 (DOC, 29.00Kb) 2008-08-22 11:47:09 63
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Furman

Data wytworzenia:
22 sie 2008

Osoba dodająca informacje

Dariusz Zieliński

Data publikacji:
22 sie 2008, godz. 11:44

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Zieliński

Data aktualizacji:
22 sie 2008, godz. 12:00