Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Urząd Pracy Myślibórz

Wyszukiwanie zaawansowane

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego- Stażysta

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu

OGŁASZA NABÓR NA  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego- Stażysta

 

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę

 

w Dziale Pośrednictwa Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń Bezrobotnych

 

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etaty: 1

 

Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu, 74-300 Myślibórz ul. Spokojna 22

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie,
 3. staż prac: co najmniej 6 miesięczny w administracji publicznej,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5.   stan zdrowia pozwalający na realizowanie czynności objętych zakresem zadań stanowiska pracy,
 6.   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. znajomość obsługi komputera w tym obsługi pakietu MS Office,
 9. znajomość:
 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149),
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14 maj 2014 r. w sprawie szczegółowych realizacji oraz trybie i  sposobie prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667),
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych  (Dz. U. z 2014 r. poz.497),
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 639),
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ).

 

 1. Wymagania dodatkowe
 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. umiejętność interpretowania przepisów na podstawie przedłożonej dokumentacji,
 3. umiejętność organizowania pracy na powierzonym stanowisku,
 4. mile widziana obsługa programu SYRIUSZ,
 5. doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub państwowej (mile widziane doświadczenie zawodowe w Publicznych Służbach Zatrudnienia np. staż),
 6. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 7. umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 8. kreatywność, odporność emocjonalna, empatia,
 9. wysoka kultura osobista,

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. diagnozowanie zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia,
 2. planowanie kierunków rozwoju zawodowego oraz szkoleń dla osób uprawnionych we współpracy z Doradcami Zawodowymi i Pośrednikami Pracy  ,
 3. diagnozowanie zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia,
 4. realizacja zadań ustawowych w zakresie usług organizowania szkoleń w oparciu o obowiązujące standardy,
 5. informowanie o możliwościach i zasadach korzystania z usług szkoleniowych świadczonych przez Urząd Pracy, w tym również w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 6. sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń,
 7. przeprowadzanie procedur związanych ze zleceniami przeprowadzania szkoleń instytucjom szkoleniowym,
 8. współpraca z instytucjami szkolącymi,
 9. prowadzenie analiz skuteczności i efektywności szkoleń,
 10. rekrutacja osób uprawnionych do udziału w szkoleniach,
 11. przygotowywanie informacji danych liczbowych na potrzeby statystyk,
 12. kierowanie osób na badania lekarskie mające na celu stwierdzenia zdolności do uczestnictwa w szkoleniu,
 13. prowadzenie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny zawartych umów o przeprowadzenie szkolenia,
 14. sprawowanie kontroli nad poziomem środków zaangażowanych na organizację szkoleń,
 15. współpraca z Pośrednikami Pracy, Doradcami Zawodowymi, Specjalistami ds. Programów oraz z pozostałymi pracownikami urzędu,
 16. wykonywanie zadań związanych z finasowaniem kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów  uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
 17. koordynowanie działań w zakresie kształcenia ustawicznego,
 18. sprawowanie kontroli nad poziomem środków zaangażowanych na organizację szkoleń, finansowania kosztów studiów podyplomowych, egzaminów i licencji.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. życiorys (CV)  z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem oraz datą,
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem oraz datą,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy, z dotychczasowych miejsc zatrudnienia lub zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego zakładu pracy, kserokopie zaświadczeń o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub odbycia stażu,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów, szkoleń itd.,
 7. przedłożone kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem,
 8. świadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystania z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe o niekaralności w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego wydane nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazanie się ogłoszenia o naborze,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
 11. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej  6%.

 

 1. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego- Stażysta” należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu  Pracy w Myśliborzu ul. Spokojna 22 (sekretariat pokój nr 9-10; lub pocztą na adres :Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu ul. Spokojna 22 , 74-300 Myślibórz  w terminie do dnia  21 września 2018 roku do godziny 1500.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej określonym terminie (liczy się data wpływu do Urzędu Pracy) nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  PUP Myślibórz www.bip.pup.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej urzędu przy ul. Spokojnej 22.

Wybrani kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną odesłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne oraz klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych muszą być własnoręcznie podpisane.

 

 

Dyrektor PUP Myślibórz 

Beata Stachurska- Wołk

 

Myślibórz, dnia 10.09.2018 r


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Stępnik

Data wytworzenia:
11 wrz 2018

Osoba dodająca informacje

Marcin Stępnik

Data publikacji:
11 wrz 2018, godz. 09:56

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Stępnik

Data aktualizacji:
11 wrz 2018, godz. 09:56