Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Urząd Pracy Myślibórz

Wyszukiwanie zaawansowane

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Specjalista ds. Programów

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu

OGŁASZA NABÓR NA  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Specjalista ds. Programów

 

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę

 

w Referacie ds. Programów

 

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etaty: 1

 

Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu, 74-300 Myślibórz ul. Spokojna 22

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
 2. wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie,
 3. staż prac: co najmniej 2 lata w administracji publicznej,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5.   stan zdrowia pozwalający na realizowanie czynności objętych zakresem zadań stanowiska pracy,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. znajomość obsługi komputera w tym obsługi pakietu MS Office,
 8. znajomość:
 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149),
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu sposobów prowadzenia usług rynku pracy  (Dz. U .z 2014 r. poz. 667),
 • Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz.864),
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  na lata 2014-2020 ( dostępne na stronie: www.miir.gov.pl),
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  (Perspektywa 2020) (dostępny na stronie: www.rpo.wzp.pl),
 • Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności w latach 2014-2020 (dostępne na stronie: www. miir.gov.pl).

 

 1. Wymagania dodatkowe
 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. umiejętność interpretowania przepisów na podstawie przedłożonej dokumentacji,
 3. umiejętność organizowania pracy na powierzonym stanowisku,
 4. mile widziana obsługa programu SYRIUSZ,
 5. doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub państwowej (mile widziane doświadczenie zawodowe w Publicznych Służbach Zatrudnienia),
 6. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 7. umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 8. kreatywność, odporność emocjonalna, empatia,
 9. wysoka kultura osobista.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. pozyskiwanie informacji z zakresu dostępnych funduszy w celu wykorzystania środków na łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację lokalnego rynku pracy,

przygotowywanie i realizacja projektów z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych współfinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  z Funduszu Pracy,

 1. realizowanie projektów poprzez: udział w rekrutacji uczestników, przygotowywanie i aktualizacja dokumentów projektowych oraz przygotowywanie materiałów promocyjnych,
 2. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. monitorowanie projektów: kontrola realizacji wszystkich form wsparcia, weryfikacja kwalifikowalności uczestników i kosztów, wykonywanie okresowych sprawozdań oraz raportowanie wyników wdrożonych działań,
 4. rozliczanie projektów: sporządzanie wniosków o płatność, bieżąca kontrola stopnia zaangażowania i  wydatkowania środków finansowych, kontrola merytoryczna dokumentów księgowych i wydatków w ramach realizowanych projektów oraz sporządzanie sprawozdań,
 5. ocena efektywności realizowanych działań i wskaźników w ramach realizowanych projektów,
 6. prowadzenie działań promocyjnych projektów realizowanych przez Urząd Pracy,
 7. przygotowywanie informacji, danych liczbowych na potrzeby statystyk,
 8. współpraca z Pośrednikami Pracy, Doradcami Zawodowymi, Specjalistami ds. Rozwoju Zawodowego oraz pozostałymi pracownikami urzędu,
 9. inicjowanie i  organizowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu,
 10. archiwizowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi,
 11. realizacja zadań doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. życiorys (CV)  z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem oraz datą,
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem oraz datą,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy, z dotychczasowych miejsc zatrudnienia lub zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego zakładu pracy, kserokopie zaświadczeń o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub odbycia stażu,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów, szkoleń itd.,
 7. przedłożone kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystania z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe o niekaralności w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego wydane nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazanie się ogłoszenia o naborze,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),
 11. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu w rozumieniu przepisów ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej  6%.

 

 1. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. Programów” należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu  Pracy w Myśliborzu ul. Spokojna 22 (sekretariat pokój nr 9-10; lub pocztą na adres :Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu ul. Spokojna 22 , 74-300 Myślibórz  w terminie do dnia  29 października 2018 roku do godziny 1500.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej określonym terminie (liczy się data wpływu do Urzędu Pracy) nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  PUP Myślibórz www.bip.pup.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej urzędu przy ul. Spokojnej 22.

Wybrani kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną odesłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne oraz klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych muszą być własnoręcznie podpisane.

 

 

 

 

Dyrektor PUP Myślibórz

                                                                                                        Beata Stachurska-Wołk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myślibórz, dnia 18.10.2018 r.

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Furman

Data wytworzenia:
18 paź 2018

Osoba dodająca informacje

Marcin Stępnik

Data publikacji:
18 paź 2018, godz. 14:39

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Stępnik

Data aktualizacji:
18 paź 2018, godz. 14:39