Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Urząd Pracy Myślibórz

Wyszukiwanie zaawansowane

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Specjalista ds. Ewidencji i Świadczeń

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu

OGŁASZA NABÓR NA  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Specjalista ds. Ewidencji i Świadczeń

 

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. wykształcenie: wyższe zawodowe lub magisterskie,
 3. staż prac: co najmniej 5 lat,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5.   stan zdrowia pozwalający na realizowanie czynności objętych zakresem zadań stanowiska pracy,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. znajomość obsługi komputera w tym obsługi pakietu MS Office,
 8. znajomość:
 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.),
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491,2052) ).
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 423, 432, 619,1621,1834,1981).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559, 1773, 1834, )

 

 1. Wymagania dodatkowe
 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. umiejętność interpretowania przepisów na podstawie przedłożonej dokumentacji,
 3. umiejętność organizowania pracy na powierzonym stanowisku,
 4. mile widziana doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub państwowej,
 5. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 6. umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 7. kreatywność, odporność emocjonalna, empatia,
 8. wysoka kultura osobista.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. przygotowanie i wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń i innych dokumentów,
 2. ustalanie statusu bezrobotnych na podstawie przedstawionych dokumentów,
 3. ustalenie uprawnień do zasiłku, wyznaczanie terminów wizyt w urzędzie,
 4. obsługa dodatków aktywizacyjnych,
 5. wydawanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 6. obsługa programu PŁATNIK,
 7. obsługa odwołań od decyzji,
 8. współdziałanie z inny mi działami i referatami w zakresie realizowanych zadań,
 9. przyjmowanie oświadczeń, zaświadczeń i innych informacji dotyczących zmian sytuacji bezrobotnego,
 10. dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego uprawnionych osób,
 11. wydawanie zaświadczeń na podstawie archiwalnych akt,
 12. przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego,
 13. przygotowywanie korespondencji do wysyłki,
 14. współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej (OPS, ZUS, KRUS, Policja, Sądy, Urzędy Gminy, Urzędy Skarbowe itp.) w zakresie realizowanych zadań.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. wymiar zatrudnienia: pełen etat,
 2. zatrudnienie w oparciu  o umowę o pracę na czas określony, po ocenie potencjału zawodowego możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony,
 3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 4. praca nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 5. praca wykonywana jest w siedzibie Urzędu w Referacie ds. Ewidencji i Świadczeń.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. życiorys (CV)  z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem oraz datą,
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem oraz datą,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy, z dotychczasowych miejsc zatrudnienia lub zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego zakładu pracy, kserokopie zaświadczeń o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub odbycia stażu,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów, szkoleń itd.,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystania z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe o niekaralności w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego wydane nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazanie się ogłoszenia o naborze,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Załącznik 1).
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej  6%.

 

 1. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. Ewidencji i Świadczeń” należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu  Pracy w Myśliborzu ul. Północna 15 (sekretariat pokój nr 116; lub pocztą na adres :Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu ul. Północna 15 , 74-300 Myślibórz  w terminie do dnia  17 grudnia 2021 roku do godziny 1500.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej określonym terminie (liczy się data wpływu do Urzędu Pracy) nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  PUP Myślibórz www.bip.pup.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej urzędu przy ul. Północna 15.

Wybrani kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru, chyba, że zostaną odebrane osobiście przez zainteresowanych.

 

Dyrektor PUP Myślibórz

                                                                                                               Beata Stachurska-Wołk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myślibórz, dnia 06.12.2021 r.

 

 

 

 

Załącznik 1

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACYJNYM

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu, e-mail: szmyinfo@praca.gov.pl, tel. 95-747-28-71
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na wybrane stanowisko na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres określony w ogłoszeniu rekrutacyjnym lub w Instrukcji Kancelaryjnej.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w wybranym procesie rekrutacji prowadzonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 7. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu.

 

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu, dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

…….………………………………………………………. 
data i czytelny podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Furman

Data wytworzenia:
06 gru 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Stępnik

Data publikacji:
06 gru 2021, godz. 14:48

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Stępnik

Data aktualizacji:
06 gru 2021, godz. 14:49