Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Urząd Pracy Myślibórz

Wyszukiwanie zaawansowane

Nabór na wolne stanowisko Pośrednik Pracy-Stażysta

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu

OGŁASZA NABÓR NA  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Pośrednik Pracy-Stażysta

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę

 

w Dziale Pośrednictwa Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń Bezrobotnych

Ilość stanowisk: 1
Wymiar etaty: 1

Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy, 74-300 Myślibórz, ul. Spokojna 22

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
 2. wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na realizowanie czynności objętych zakresem zadań stanowiska pracy,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. znajomość obsługi komputera w tym obsługi pakietu MS Office,
 8. znajomość:
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14 maj 2014 r. w sprawie szczegółowych realizacji oraz trybie i  sposobie prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667),
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. z 2017 r. poz.2345),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2349),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wypłat dokumentowanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2350),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności  (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2017 r. poz. 2348),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 2346),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2347).

 

 1. Wymagania dodatkowe
 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. umiejętność interpretowania przepisów na podstawie przedłożonej dokumentacji,
 3. umiejętność organizowania pracy na powierzonym stanowisku,
 4. mile widziana obsługa programu SYRIUSZ,
 5. doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub państwowej (mile widziane doświadczenie zawodowe w Publicznych Służbach Zatrudnienia np. staż),
 6. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 7. umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 8. kreatywność, odporność emocjonalna, empatia,
 9. wysoka kultura osobista,

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. stałe utrzymywanie i nawiązywanie nowych kontaktów z zakładami pracy zatrudniającymi lub chcącymi zatrudniać pracowników,
 2. upowszechnianie informacji o wolnych miejscach pracy w tym ofert pracy  w ramach sieci EURES wśród osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia,
 3. udzielanie wszystkim zainteresowanym informacji o wolnych miejscach pracy i możliwości jej podjęcia, a także o możliwości jej poszukiwania,
 4. dobór kandydatów na konkretne miejsca pracy zgodnie z ich kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym oraz wymaganiami i sugestiami podmiotu zatrudniającego,
 5. pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach pracy oraz stałe kontrolowanie stopnia wykorzystania tych miejsc pracy,
 6. udzielanie podmiotom zatrudniającym informacji o możliwościach i formach poszukiwania pracowników,
 7. pozyskiwanie informacji o lokalnym rynku pracy odnośnie:  liczby, rodzaju i formy prawnej podmiotów zatrudniających, kondycji gospodarczej finansowej i produkcyjnej tych podmiotów, ich potrzeb kadrowych, tendencji zatrudnienia w  odniesieniu do lokalnego rynku pracy.
 8. udzielanie informacji o osobach poszukujących pracy, ich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym,
 9. weryfikacja składanych wniosków, oświadczeń dotyczących zatrudnienia cudzoziemców,
 10. wydawanie zaświadczeń o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej cudzoziemców,
 11. wydawanie decyzji w sprawie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców,
 12. analiza rynku pracy pod potrzeby wydawania informacji na temat możliwości  zaspokajania potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcom,
 13. rejestracja wniosków i oświadczeń w sprawach zatrudniania cudzoziemców w systemie informatycznym,
 14. współpraca ze Strażą Graniczną, Państwową Inspekcją Pracy, Wydziałem Archiwum, Ewidencją Cudzoziemców i Spraw Kancelaryjnych  w Urzędzie  do Spraw Cudzoziemców w sprawach dotyczących zatrudniania cudzoziemców,
 15. sporządzenie sprawozdań dotyczących zatrudniania cudzoziemców,
 16. przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego,
 17. przygotowywanie korespondencji do wysyłki,
 18. współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej (OPS, ZUS, KRUS, Policja, Sądy, urzędy gminy, urzędy skarbowe itp.) w zakresie realizowanych zadań.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. życiorys (CV)  z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem oraz datą,
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem oraz datą,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy, z dotychczasowych miejsc zatrudnienia lub zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego zakładu pracy, kserokopie zaświadczeń o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub odbycia stażu,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów, szkoleń itd.,
 7. przedłożone kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystania z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe o niekaralności w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego wydane nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazanie się ogłoszenia o naborze,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 11. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej  6%.

 

 1. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko Pośrednik Pracy-Stażysta” należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu  Pracy w Myśliborzu ul. Spokojna 22 (sekretariat pokój nr 9-10; lub pocztą na adres :Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu ul. Spokojna 22 , 74-300 Myślibórz  w terminie do dnia  29 stycznia 2018 roku do godziny 1500.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej określonym terminie (liczy się data wpływu do Urzędu Pracy) nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  PUP Myślibórz www.bip.pup.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej urzędu przy ul. Spokojnej 22.

Wybrani kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną odesłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne oraz klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych muszą być własnoręcznie podpisane.

Dyrektor PUP Myślibórz
Beata Stachurska-Wołk

Myślibórz, dnia 18.01.2018 r.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Furman

Data wytworzenia:
19 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Marcin Stępnik

Data publikacji:
19 sty 2018, godz. 09:04

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Stępnik

Data aktualizacji:
19 sty 2018, godz. 14:46