Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Urząd Pracy Myślibórz

Wyszukiwanie zaawansowane

Nabór na wolne stanowisko Informatyk, Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Myślibórz, dnia 02.05.2018 r.

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu

OGŁASZA NABÓR NA  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Informatyk, Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę

w Dziale Organizacyjno- Administracyjnym

Ilość stanowisk: 1
Wymiar etaty: 1

Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy, 74-300 Myślibórz, ul. Spokojna 22

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
 2. wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie,
 3. staż pracy: co najmniej 3 lata w administracji publicznej,
 4. znajomość zagadnień związanych z konfiguracją i zarządzaniem urządzeniami aktywnymi i pasywnymi sieci WLAN, VPN,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6.   stan zdrowia pozwalający na realizowanie czynności objętych zakresem zadań stanowiska pracy,
 7.   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. nieposzlakowana opinia,
 9. znajomość:
 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.),
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ),
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.),
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2247)   

 

 1. Wymagania dodatkowe
 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. umiejętność interpretowania przepisów na podstawie przedłożonej dokumentacji,
 3. umiejętność organizowania pracy na powierzonym stanowisku,
 4. mile widziana obsługa programu Syriusz STD, e-Dok, Płatnik, aplikacji Shrimp,
 5. doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub państwowej (mile widziane doświadczenie zawodowe w Publicznych Służbach Zatrudnienia),
 6. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 7. umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 8. kreatywność, odporność emocjonalna, empatia,
 9. wysoka kultura osobista,

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. zapewnienie prawidłowego działania systemów informatycznych w zakresie sieci informatycznej LAN i WAN,
 2. zarzadzanie serwerami Windows Server 2003, 2008, 2012,
 3. zarządzanie środowiskiem serwerowym Novell GroupWise oraz systemem Linux ( CentOS, Ubuntu, Suse),
 4. nadzór nad bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa,
 5. instalacja sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych oraz oprogramowania,
 6. nadzór nad bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa,
 7. inicjowanie i nadzorowanie wprowadzania nowych technologii związanej z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej,
 8. właściwe zabezpieczenie sprzętu komputerowego i licencji,
 9. administrowanie oraz aktualizacja strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej,
 10. konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, nadzór nad wykonywaniem napraw gwarancyjnych oraz serwisu pogwarancyjnego,
 11. tworzenie kopii zapasowych,
 12. pomoc pracownikom w zakresie obsługi komputerów i systemów informatycznych,
 13. planowanie, przygotowywanie dokumentacji zakupów i przetargów oraz uczestnictwo w postępowaniach związanych z zakupami informatycznymi,
 14. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdań dla administratora danych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych,
 15. nadzorowanie, opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych,
 16. nadzorowanie procesu upoważnień osób do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób do przetwarzania danych osobowych,
 17. sporządzanie projektów decyzji, pism i opinii z zakresu ochrony danych osobowych,
 18. monitorowanie zmian w przepisach dotyczących sposobu zabezpieczenia danych osobowych,
 19. ciągły nadzór nad procedurami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych,
 20. monitorowanie zaleceń oraz wytycznych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych,
 21. opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu ochrony danych osobowych,

 

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. życiorys (CV)  z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem oraz datą,
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem oraz datą,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy, z dotychczasowych miejsc zatrudnienia lub zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego zakładu pracy, kserokopie zaświadczeń o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub odbycia stażu,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów, szkoleń itd.,
 7. przedłożone kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystania z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe o niekaralności w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego wydane nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazanie się ogłoszenia o naborze,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 11. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej  6%.

 

 1. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko Informatyk, Inspektor Ochrony Danych Osobowych” należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu  Pracy w Myśliborzu ul. Spokojna 22 (sekretariat pokój nr 9-10; lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu ul. Spokojna 22 , 74-300 Myślibórz  w terminie do dnia  14 maja 2018 roku do godziny 1500.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej określonym terminie (liczy się data wpływu do Urzędu Pracy) nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  PUP Myślibórz www.bip.pup.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej urzędu przy ul. Spokojnej 22.

Wybrani kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną odesłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne oraz klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych muszą być własnoręcznie podpisane.

 

 

 

 

Dyrektor PUP Myślibórz

                                                                          Beata Stachurska-Wołk

 

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Furman

Data wytworzenia:
02 maj 2018

Osoba dodająca informacje

Marcin Stępnik

Data publikacji:
02 maj 2018, godz. 21:27

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Stępnik

Data aktualizacji:
02 maj 2018, godz. 21:27