Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy Myślibórz

Regulamin - w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr  3

Dyrektora PUP w Myśliborzu

dnia 01.03.2010r.

 

 

 

 

REGULAMIN

 

 

 w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu

 

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

Niniejszy Regulamin opracowany jest na podstawie:

1.         ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

2.         ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3.         rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;

4.         rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis;

5.         rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej;

6.         rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającym rozporządzenie(WE) nr 1860/2004;

7.         ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej;

8.         ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

§2

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1.       „Urzędzie” - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu;

2.       „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3.       „rozporządzeniu” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;

4.        „osobie niepełnosprawnej” lub „wnioskodawcy” – oznacza to osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Urzędzie jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu;

5.       „niepełnosprawności”- oznacza to trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy;

6.       „przeciętnym wynagrodzeniu” – należy przez to rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

§3

 

1.       Zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy oraz rozporządzeniem, Starosta może ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznać osobie niepełnosprawnej, bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu, jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 15-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel.

 

 

§4

 

1.       Środki, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu, Wnioskodawca może jednorazowo otrzymać na:

1)       podjęcie po raz pierwszy działalności:

a)       gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b)       rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia,

2)       ponowne podjęcie działalności, o której mowa w pkt 1, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności.

 

2.       Środki o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu nie mogą być przyznane Wnioskodawcy, jeżeli:

1)       korzystał już ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej albo rolniczej,

2)       prowadził działalność gospodarczą, rolniczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,

3)       posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

4)       zalega z opłacaniem w terminie podatków,

5)       był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553, z późn. zm.).

 

3.       W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, Powiatowy Urząd Pracy może żądać złożenia dodatkowych dokumentów.

 

 

 

 

 

§5

 

1.    Środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być przeznaczone na:

1)   opłaty eksploatacyjne (prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa itp.),

2)   szkolenia,

3)   wycena rzeczoznawcy,

4)   garderoba, z wyłączeniem odzieży roboczej i ochronnej, regulowanych odrębnymi przepisami,

5)   towar handlowy w kwocie przewyższającej 70 % wartości dotacji,

6)   remont w kwocie przewyższającej 30 % wartości dotacji,

7)   narzędzia i maszyny wykorzystane do remontu,

8)   reklama w kwocie przewyższającej 25 % wartości dotacji,

9)   zakup środków od współmałżonka, krewnych i powinowatych w linii prostej, rodzeństwa ani powinowatych w linii bocznej, jeżeli osoby te nie prowadzą działalności gospodarczej.

 

2.    Wydatkowanie przyznanych środków, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu dokumentowane będzie na podstawie faktur, rachunków oraz innych dowodów potwierdzających w sposób wiarygodny poniesienie określonych wydatków.

 

2.       Dokumentowanie wydatkowania przyznanych środków o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu, na podstawie umów cywilno?prawnych, możliwe jest wyłącznie po wyrażeniu zgody przez dyrektora Urzędu. Rzeczy zakupione na postawie umów cywilno?prawnych wymagają uprzedniej wyceny rzeczoznawczy, a ich wartość musi przekraczać 1000 zł.

 

3.       W przypadku zapotrzebowania w zakresie przeznaczenia środków na rzeczy wyłączone w ust. 1 oraz wartości procentowych, ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Urzędu biorąc pod uwagę wyjaśnienia Wnioskodawcy, zaangażowanie w zakresie przygotowania przedsięwzięcia oraz charakter zamierzonej do prowadzenia działalności.

 

4.       Wniosek składa się do Urzędu właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej.

 

ROZDZIAŁ II

 

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

 

§6

 

Wnioskodawca, zamierzający podjąć działalność gospodarczą lub rolniczą składa w Urzędzie wniosek o przyznanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednorazowo środków na jej podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej z odpowiednimi załącznikami.

 

§7

 

1. Urząd sprawdza wniosek pod względem rachunkowym oraz formalnym.

 

 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku Urząd:

1)   informuje wnioskodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz

 2) wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

 

3.    Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, podlega przedłużeniu na wniosek wnioskodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie wnioskodawcy.

 

4.       W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, lub terminu określonego zgodnie z ust. 3 Urząd informuje wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

 

§8

 

1.       Urząd rozpatrując wniosek bierze pod uwagę:

1)       przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki - na podstawie analizy finansowej przedsięwzięcia;

2)       popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność;

3)       kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,

4)       uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy;

5)       wysokość środków własnych wnioskodawcy;

6)       wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku,

 

§9

 

1.         Dyrektor Urzędu celem wstępnego rozpatrywania wniosków może powołać Komisję składającą się z:

1)       pracowników referatu ds. instrumentów rynku pracy,

2)       pracowników działu finansowego,

3)       pracownik działu pośrednictwa  i  poradnictwa,

4)       przedstawiciel Powiatowej Rady Zatrudnienia.

 

2.         Wyznaczenie osób do składu Komisji następuje z uwzględnieniem odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

 

3.         Prawo głosu przysługuje Przewodniczącemu oraz wszystkim Członkom Komisji, oprócz Sekretarza, który zajmuje się techniczną obsługą Komisji.

 

4.         Komisja jest organem opiniodawczym Dyrektora Urzędu powołanym do celów rozpatrywania i wstępnego opiniowania wniosków w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej na podstawie m.in. kryteriów wykazanych w § 8 ust. 1. Ostateczna akceptacja lub odmowa przyjęcia wniosku należy do Dyrektora Urzędu.

 

5.         Prace Komisji są oparte na zasadach: jawności, równego traktowania podmiotów wnioskujących o przyznanie środków, bezstronności i pisemności postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą i doświadczeniem osób wchodzących w skład Komisji.

 

6.         O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku Dyrektor Urzędu powiadamia wnioskodawcę, w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi do jego rozpatrzenia dokumentami, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

7.         W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Urząd sporządza uzasadnienie.

 

8.         W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd informuje pisemnie wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy.

1)       negocjacje obejmować powinny m.in. następujące zagadnienia:

a) warunki umowy,

b) dopracowanie katalogu wydatków,

c) ustalenie wysokości przyznanej kwoty.

2)       negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania,

3)       po zakończeniu negocjacji sporządza się protokół.

 

.

ROZDZIAŁ III

 

WARUNKI PRZYZNAWANIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ BEZROBOTNEJ LUB POSZUKUJĄCEJ PRACY NIEPOZOSTAJĄCEJ W ZATRUDNIENIU, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

§10

 

1.       Wnioskodawcy, mogą być przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej, w wysokości określonej w umowie, nie wyżej jednak niż 15-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

 

2.       Wysokość przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, przyjmowana jest na dzień zawarcia umowy pomiędzy Dyrektorem Urzędu a wnioskodawcą.

 

3.       Wnioskodawca, któremu zostały przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej powinien podjąć tą działalność na warunkach określonych w umowie.

1)       za moment rozpoczęcia działalności uważa się:

a)       datę wskazaną we wpisie do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej dokonanym w Urzędzie Miasta / Gminy,

b)       datę dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym;

2)       za moment rozpoczęcia działalności rolniczej uważa się datę wskazaną w decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

PODSTAWOWE POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ SPOSÓB ROZLICZANIA PRZYZNANYCH ŚRODKÓW

 

§11

 

1.         W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji Dyrektor Urzędu zawiera umowę z wnioskodawcą.

 

2.         Umowa zawiera w szczególności:

1)       zobowiązanie Urzędu do:

a)       wypłaty środków w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji,

b)       co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez wnioskodawcę, w czasie obowiązywania umowy;

2)       zobowiązanie wnioskodawcy do:

a)       przeznaczenia środków na cel określony w umowie,

b)       prowadzenia działalności, o której mowa w § 4 ust 1 pkt 1 i 2 przez okres co najmniej 24 miesięcy, z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego;

c)       udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Urzędu;

d)       umożliwienia wykonania przez Urząd czynności, o których mowa w pkt 1 lit. b;

e)       informowania Urzędu o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian;

f)         rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie;

g)       zwrotu:

-          otrzymanych środków oraz

-          odsetek od środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania Urzędu do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy;

h)       zabezpieczenia zwrotu kwoty środków - w formie poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

 

3.       Odsetek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. g tiret drugie, nie nalicza się w przypadku, gdy środki zostały wypłacone wnioskodawcy w wysokości wyższej od należnej z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy.

 

4.       Umowę zawiera się w formie pisemnej. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.

 

5.       Zawarcie umowy uzależnione jest od odpowiedniego zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków.

 

§ 12

 

1. Urząd przekazuje środki na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w § 11, po przedstawieniu przez wnioskodawcę odpowiednio:

1)   zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

2)   odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;

3)   kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej;

4)   kopię decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 

2.  Przekazanie środków może nastąpić przed dniem przedstawienia przez wnioskodawcę kopii koncesji lub zezwolenia, jeżeli wydanie koncesji lub zezwolenia jest uzależnione od posiadania przedmiotów lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalności, a wnioskodawca zamierza dokonać zakupu tych przedmiotów i urządzeń w ramach przyznanych środków.

 

3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia Dyrektorowi Urzedu kopii koncesji albo zezwolenia w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wypłacenia środków pod rygorem zwrotu otrzymanych środków.

 

 

4.  Umowa, o której mowa w § 11, wygasa w przypadku nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Jeżeli środki zostały wypłacone, wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu:

1)     przyznanych środków oraz

2)     odsetek od tych środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy.

 

§ 13

 

1.  Wnioskodawca dokonując rozliczenia środków, posługuje się w szczególności danymi zawartymi we wniosku i umowie, o której mowa w § 11.

 

2.  Jeżeli środki zostały wypłacone wnioskodawcy w wysokości wyższej od należnej, wnioskodawca informuje Urząd o wysokości nienależnie pobranej kwoty środków oraz dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie 3 miesięcy od dnia jej ujawnienia.

 

3.  Jeżeli środki zostały wypłacone wnioskodawcy w wysokości niższej od należnej, wnioskodawca może poinformować Urząd o wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną a kwotą wypłaconą wnioskodawcy oraz złożyć wniosek o wypłatę tej kwoty w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, w którym upłynął termin określony w § 11 ust. 2 pkt 2 lit. b.

 

4.  Do rozliczenia środków stosuje się odpowiednio § 11 ust. 2 pkt 2 lit. g i ust. 3.

 

§14

 

Upoważnieni przez Dyrektora Urzędu pracownicy kontrolują prawidłowość wykorzystania przyznanych środków.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEGO WYKORZYSTANIA

PRZYZNANYCH ŚRODKÓW

 

§15

 

1.         Dopuszczalne formy zabezpieczenia środków, to:

1)       weksel z poręczeniem wekslowym (aval),

2)       akt notarialny o poddaniu się egzekucji,

3)       zastaw na prawach lub rzeczach,

4)       gwarancja bankowa,

5)       blokada rachunków bankowych,

6)       poręczenie osób fizycznych, prawnych oraz nieposiadających osobowości prawnej, a posiadających zdolność do czynności prawnych.

 

§16

 

1.       W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w §15 ust. 1 pkt 6 Regulaminu, akceptowalną formą poręczenia cywilnego jest poręczenia zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez:

a)       osoby fizyczne, które osiągają wynagrodzenie lub dochód na poziomie, co najmniej 1800 zł brutto na każde 10.000 zł przyznanej dotacji,

b)       osoby prawne, lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do czynności prawnych, których zdolność zabezpieczenia środków badana będzie na podstawie dokumentów finansowych tj. bilans oraz rachunek zysków i strat.

 

2.       W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w §15 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, akceptowalną formą poręczenia wekslowego jest poręczenia zgodnie z przepisami prawa wekslowego udzielone przez:

a)       osoby fizyczne, które osiągają wynagrodzenie lub dochód na poziomie, co najmniej 2500 zł brutto na każde 20.000 zł przyznanej dotacji,

b)       osoby prawne, lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do czynności prawnych, których zdolność zabezpieczenia środków badana będzie na podstawie dokumentów finansowych tj. bilans oraz rachunek zysków i strat.

 

3.       Poręczycielem, o którym mowa w ust. 1 lit a i ust 2 lit. a, może być osoba fizyczna:

1)       pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą niebędącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony, niebędąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne,

2)       prowadząca działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, a osoba prowadząca ww. działalność nie posiada zaległości w ZUS i US z tytułu jej prowadzenia,

3)       osoba posiadająca prawo do emerytury lub renty stałej.

 

4.       Poręczycielem, o którym mowa w ust. 1 lit a i ust 2 lit. a, nie może być:

1)       osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - rozliczająca się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

2)       współmałżonek wnioskodawcy pozostający z wnioskodawcą w małżeńskiej wspólności majątkowej,

3)       osoba, która udzieliła już poręczenia na niezakończone umowy dotyczące uzyskania środków będących w dyspozycji Urzędu (dotacje, refundacje).

 

5.       Poręczyciele oraz poręczyciele wekslowi, są zobowiązani przed podpisaniem umowy o której mowa w § 11, dostarczyć zaświadczenie o dochodach. Zaświadczenie winno być wydane nie wcześniej niż w ostatnich 30 dniach przed podpisaniem umowy oraz potwierdzać dochód brutto liczony jako średnia z 3 ostatnich zrealizowanych wypłat miesięcznych.

 

6.       W przypadku zabezpieczeń, o których mowa w §15 ust. 1 pkt 1-6 Regulaminu – suma wynikająca z zabezpieczeń musi zapewniać zwrot w wysokości przyznanych środków wraz z odsetkami.

 

7.       W przypadku zabezpieczeń o których mowa w §15 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 kwota zablokowanych lub gwarantowanych przez bank środków będzie podwyższona o 30% kwoty otrzymanej, a termin na który zostaną ustanowione wynosi min. 3 lata licząc od dnia podpisania umowy.

 

8.       W przypadku zabezpieczeń o których mowa w §15 ust. 1 pkt 2 kwota podlegająca egzekucji w formie aktu notarialnego będzie podwyższona o 30% kwoty otrzymanej.

 

9.       W przypadku zabezpieczeń o których mowa w §15 ust. 1 pkt 3 wartość praw lub rzeczy będących przedmiotem zastawu będzie przekraczać 30% kwoty otrzymanej, z uwzględnieniem spadku wartości przedmiotu zastawu w okresie obowiązywania tej formy zabezpieczenia. W przypadku rzeczy ruchomych ich wartość liczona będzie na podstawie wyceny rzeczoznawcy, którą wnioskodawca dokona na własny koszt.

 

10.   W przypadku niespełnienia przez poręczycieli lub formę zabezpieczeń, wymogów określonych niniejszym regulaminem, ostateczną decyzję w sprawie formy zabezpieczenia w tym ilości poręczycieli podejmuje Dyrektor Urzędu uwzględniając adekwatność formy zabezpieczenia pod kątem możliwości wyegzekwowania ewentualnych nienależnych świadczeń.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  §17

 

1.         Zmian niniejszego Regulaminu dokonuje Dyrektor Urzędu.

 

2.         Zmiany, o których mowa w ust. 1, nie mogą wpływać na umowę zawartą przed dokonaniem zmian w Regulaminie, chyba, że strony wyrażą zgodę na zmianę umowy stosownym aneksem do umowy.

 

 

§18

 

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2010r.

 

 

 

Myślibórz, dnia 01.03.2010r.

 

 

 

 

BEATA  STACHURSKA-WOŁK

……………………………………

Dyrektor PUP w Myśliborzu

 

 

 

 

Pobierz wniosek na przyznawanie osobie niepełnosprawnej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słoboda 03-03-2010 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Bajerska 03-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Marek Słoboda 11-03-2010 10:36