Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy Myślibórz

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
 
 
Podstawa prawna: art. 53a-53m ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmianami )
 
W związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od 01.02.2009 r. wprowadzono nowy instrument pod nazwą przygotowanie zawodowe dorosłych umożliwiający uzyskanie tytułu zawodowego, tytułu czeladnika lub kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Zwiększy to uczestnictwo dorosłych w kształceniu ustawicznym odpowiadającym potrzebom pracodawców.
Kształcenie odbywać się będzie w miejscu pracy, na podstawie umowy zawartej między starostą a pracodawcą i ewentualnie instytucją szkoleniową, bez nawiązania stosunku pracy. Pracodawca ma obowiązek wyznaczenia opiekuna osoby uczącej się o odpowiednich kwalifikacjach. Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane w oparciu o program ukierunkowany na nabycie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej opracowany przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową i kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje. Program praktycznej nauki zawodu musi być opracowany z uwzględnieniem standardów egzaminacyjnych obowiązujących dla danego zawodu a egzamin kwalifikacyjny na tytuł zawodowy przeprowadzany będzie przed komisją egzaminacyjną powołaną przez kuratora oświaty. Nabywanie umiejętności praktycznych obejmować będzie co najmniej 80% czasu realizacji całego programu przygotowania zawodowego dorosłych i będzie realizowane u pracodawcy. Pozostałe 20% czasu to nauka teorii, która będzie prowadzona u pracodawcy lub w instytucji szkoleniowej.
 
Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:
1. Praktycznej nauki zawodu dorosłych
2. Przyuczenia do pracy dorosłych

Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 12 do 18 miesięcy,
natomiast przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy.
 
Praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy, przeprowadzanym przez komisje egzaminacyjną, powoływaną przez kuratora oświaty lub egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez komisje izb rzemieślniczych.
 
Przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym przeprowadzanym przez komisję lub jednostkę szkoleniową.
 
Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.
 
Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych; za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego pracodawca jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia przygotowania zawodowego.
 
Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości 100% zasiłku, a dla bezrobotnych posiadających wykształcenie gimnazjalne lub niższe, bez kwalifikacji zawodowych oraz powyżej 50 roku życia - 120 % kwoty zasiłku.
 
Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nie przystąpienia do egzaminu było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 
Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania, nie przystąpił do egzaminu, może być ponownie zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nie przystąpienia do egzaminu.

Pracodawcy przysługuje refundacja wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu (w szczególności na materiały, surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne – w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc aktywizacji dla jednej osoby). Pracodawcy przysługuje również premia w sytuacji, gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych pomyślnie złoży egzamin końcowy (kwota 400 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych, zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika). Przewiduje się również wypłatę należności przysługującej instytucji szkoleniowej za realizację ustalonej części programu nauki teoretycznej. Ze środków Funduszu Pracy będą opłacone również koszty egzaminów.

W przypadku obu form przygotowania zawodowego dorosłych absolwent uzyskuje dokument (świadectwo/zaświadczenie potwierdzający zdobyte kwalifikacje lub umiejętności), mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. umożliwiającej przystąpienie do egzaminu       kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego.

W ramach projektu „Przygotowanie innowacyjnych programów do kształcenia zawodowego” Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej opracował:
·         104 modułowe programy do kształcenia zawodowego
·         3438 pakietów edukacyjnych do 185 zawodów, pakiety edukacyjne stanowią obudowę dydaktyczną programów jednostek modułowych wyodrębnionych w modułowych programach nauczania

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej udostępnia nieodpłatnie elektroniczne wersje modułowych programów i pakietów edukacyjnych na stronie internetowej www.koweziu.edu.pl w zakładce „ Programy modułowe i pakiety edukacyjne”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słoboda 24-06-2009 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Remberger 24-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Marek Słoboda 08-03-2013 09:12