Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy Myślibórz

Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu


POWIATOWY PROGRAM

PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

ORAZ AKTYWIZACJI

LOKALNEGO RYNKU PRACY

na lata 2002-2006

MYŚLIBÓRZ 2002 ROK

WPROWADZENIE

Polskie społeczności regionalne stają przed koniecznością nabycia umiejętności programowania rozwoju swojego otoczenia. Wymaga to wszechstronnej wiedzy o kondycji „malej ojczyzny", jej słabościach, atutach, potrzebach i trudnościach rozwoju, jak również szansach pozyskania środków na poprawę jakości życia.

Opracowanie i wdrożenie programu jest jednym z najważniejszych zadań samorządu powiatowego. Program taki musi wynikać z dokładnej analizy stanu danego obszaru i zamieszkującej go społeczności. Ma odpowiadać na pytania związane z istniejącymi zagrożeniami, a przede wszystkim wskazywać cele, do osiągnięcia których zorganizowane działania będą dążyć.

Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowi zbiór kierunków działań, których realizacja ma przyczynić się do produktywnego zatrudnienia, a więc także do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków. Zawiera propozycje działań, głównie o charakterze edukacyjnym i gospodarczym.

Program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy musi być dokumentem wszechstronnym, uwzględniającym wszystkie aktualne i możliwe do przewidzenia społeczne i gospodarcze realia, w jakich będzie realizowany, ale na tyle jednak elastycznym, aby łatwo poddawał się koniecznym modyfikacjom. Program ten musi być również dokumentem zyskującym poparcie możliwie jak najszerszych, działających w powiecie sił politycznych i społecznych oraz pozyskującym sobie poparcie mieszkańców.

Program zakłada powiązanie obszarów wchodzących w skład powiatu myśliborskiego w spójny, wielofunkcyjny region o konkurencyjnej gospodarce, optymalnie wykorzystujący możliwości mieszkańców, warunki przyrodnicze, kulturowe oraz potencjał ekonomiczny. Musi integrować wokół założonych celów całą społeczność powiatu. Zadanie to wymaga ścisłej współpracy władz powiatu z samorządami lokalnymi oraz instytucjami gospodarczymi i organizacjami społecznymi, zainteresowanymi jego rozwojem. W tym kontekście praca nad programem jest zadaniem ciągłym, a jego przyjęcie do realizacji przez Radę Powiatu winno być traktowane jako zapoczątkowanie procesu jego realizacji. W tym znaczeniu rok 2002 powinien zostać potraktowany jako czas zasadniczych diagnoz, precyzowania celów i priorytetów powiatu myśliborskiego.

Program przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, przyjęty przez samorząd powiatu, jest m.in. sumą inicjatyw samorządów lokalnych i tej części społeczeństwa, której nie jest obojętne, w jakim powiecie będą mieszkać, pracować i odpoczywać. Tym samym jest on zadaniem dla wszystkich mieszkańców powiatu myśliborskiego.

DIAGNOZA

Powiat Myśliborski zajmuje obszar 1.186,71 km kw. i liczy 70.442 mieszkańców. Składa się z pięciu jednostek samorządowych, w śród których są trzy gminy miejsko - wiejskie Barlinek, Dębno, Myślibórz i dwie gminy wiejskie Boleszkowice i Nowogródek Pomorski, utworzony w 1999 roku wchodzi w skład WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Powiat Myśliborski położony jest na malowniczym Pojezierzu Myśliborskim i częściowo na Nizinie Gorzowskiej. Przez teren powiatu przepływa rzeka Myśla uchodząca do Odry w okolicach wsi Chlewice.

Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w powiecie myśliborskim, stan na 31grudzień 2000r. przedstawia tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM

LUDNOŚĆ

W WIEKU

PRZEDPRODUKCYJNYM

PRODUKCYJ-NYM

PO-

PRODUKCYJNYM

RAZEM

0-2

3-6

7-14

15-17

BARLINEK

20.229

5.281

612

980

2.458

1.231

12.713

2.235

DĘBNO

21.306

5.589

676

1.043

2.671

1.199

12.964

2.753

MYŚLIBÓRZ

21.894

5.387

676

939

2.435

1.337

13.552

2.955

BOLESZKOWICE

3.219

868

96

163

451

158

1.870

481

NOWOGRÓDEK POM.

3.317

938

101

182

458

197

1.899

480

POWIAT

69.965

18.063

2.161

3.307

8.473

4.122

42.998

8.904

Z ogólnej liczby mieszkańców 41.793 osoby zamieszkują na terenie miast, a 28.172 osoby zamieszkują tereny wiejskie, co stanowi 40,2 % ogółu mieszkańców.

Odsetek mieszkańców wsi w gminach miejsko - wiejskiej jest zróżnicowany i wynosi :

- Barlinek 5.250 osób tj. 25,9 % ogólnej liczby mieszkańców,

- Dębno 6.982 osoby tj. 32,7 % ogólnej liczby mieszkańców,

- Myślibórz 9.396 osób tj. 43,0 % ogólnej liczby mieszkańców.

Mieszkańcy wsi stanowią 29 % ludności w wieku produkcyjnym, co oznacza, że co trzecia osoba czynna zawodowo zamieszkuje na wsi.

Wysoki udział mieszkańców wsi w ogólnej liczbie mieszkańców świadczy o rolniczym charakterze naszego powiatu.

Z ogólnej liczby mieszkańców powiatu myśliborskiego 19.125 osób pracuje w gospodarce narodowej i rolnictwie indywidualnym.

Strukturę zatrudnionych w powiecie myśliborskim, stan na dzień 31.12.2000r. przedstawia tabela:

WYSZCZEGÓL-

NIENIE

POWIAT

GMINY

MYŚLIBÓRZ

BARLI

NEK

BOLESZKOWICE

DĘBNO

NOWOGRÓDEK

PRACUJĄCY W GOSPODARCE NARODOWEJ

/OGÓŁEM/

13.890

4.192

4.756

235

4.442

265

ROLNICTWO

673

298

121

39

166

49

PRZEMYSŁ

5.590

1.045

2.629

48

1.815

53

BUDOWNICTWO

797

277

154

6

337

23

HANDEL I NAPRAWY

1.149

417

393

21

303

15

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

514

299

68

7

134

6

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA

518

297

55

36

106

24

EDUKACJA

1.410

485

439

49

381

56

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SOCJALNA

1.673

474

503

21

661

14

ROLNICTWO INDYWIDUALNE

5.235

1.672

931

567

1.549

516

Pracujący mieszkańcy powiatu stanowią 27,3 % ogółu mieszkańców i 44,5 % osób w wieku produkcyjnym. Zatrudnieni w rolnictwie indywidualnym stanowią 12,2 % ogółu osób w wieku produkcyjnym i 27,4 % ogółu osób zatrudnionych.

Rolniczy charakter naszego rejonu odzwierciedla się także w strukturze osób bezrobotnych, co jest skutkiem likwidacji nadmiaru siły roboczej, zwłaszcza na wsi i w rolnictwie. Przebieg procesów transformacji gospodarki oraz różna intensywność tych procesów, spowodowały znaczne różnice rozwoju regionów powiatu oraz zaostrzyły nierównomierność w zatrudnieniu i społeczną dolegliwość bezrobocia. Ze względu na intensywne przekształcenia własnościowe byłych PGR oraz wzmożonej redukcji zatrudnienia i upadku przedsiębiorstw państwowych powstała sytuacja wręcz kryzysowa - bardzo wysoka stopa bezrobocia i degradacja społeczna mieszkańców wsi.

Liczbę bezrobotnych naszego powiatu ze względu na miejsce zamieszkania w latach 1997-2001 przedstawia tabela:

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

LICZBA BEZROBOTNYCH

1997r.

1998r.

1999r.

2000r.

2001r.

WIEŚ

2.024

2.041

2.769

3.277

3.638

MIASTO

2.235

2.430

3.426

3.926

4.382

POWIAT

4.259

4.471

6.195

7.203

8.020

Z analizy danych wynika ,iż udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych, w ostatnich latach kształtował się średnio na

poziomie 45,7% i był wyższy niż udział mieszkańców wsi w ogólnej liczbie mieszkańców powiatu / 40,2%/. Dowodzi to, że bezrobocie na wsi występuje z większym natężeniem niż w mieście. Na ten stan rzeczy złożyło się wiele przyczyn, z których na plan pierwszy wysuwają się następujące:

 • likwidacja PGR-ów, RSP,

 • zwolnienia z pracy tzw. chłopo-robotników,

 • spadek zatrudnienia w obsłudze rolnictwa,

 • ujawnienie się na rynku pracy ukrytego dotychczas bezrobocia w rolnictwie.

Wskaźniki bezrobocia w latach 1997-2001 wg. stanów na dzień 31 grudnia każdego roku:

ROK

1997

1998

1999

2000

2001

LICZBA BEZROBOTNYCH

4.259

4.471

6.195

7.203

8.020

STOPA BEZROBOCIA

16,2%

16,3%

21,6%

25,4%

27,6%

Obserwowany w ostatnich latach wzrost bezrobocia pozwala mówić o drugiej fali bezrobocia. Jest to zjawisko niepokojące i bardzo złożone pod względem przyczyn. Rodzi też wiele wyzwań, które należy podjąć przygotowując i wdrażając odpowiednie strategie, które winny łączyć ekonomiczne i społeczne podejście do polityki prozatrudnieniowej, a w okresie wchodzenia do Unii Europejskiej - odpowiadać metodologii przyjętej w krajach członkowskich.

Niepokoi również utrwalanie się struktury bezrobocia według parametru wykształcenia przedstawionej w poniższej tabeli:.

WYKSZTAŁCENIE

ROK

1997

1998

1999

2000

2001

WYŻSZE

30

39

62

94

137

POLICEALNE I ŚREDNIE ZAWODOWE

824

847

1.194

1.407

1.577

ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

244

257

318

369

406

ZASADNICZE ZAWODOWE

1.392

1.468

2.167

2.524

2.782

PODSTAWOWE I NIEPEŁNE PODSTAWOWE

1.769

1.860

2.454

2.809

3.118

LICZBA BEZROBOTNYCH

4.259

4.471

6.195

7.203

8.020

Bezrobotni z wykształceniem podstawowym stanowią średnio 40,1% ogólnej populacji bezrobotnych, natomiast średnio 34% to bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 24,6% stanowią osoby posiadające wykształcenie średnie ogólne, zawodowe i policealne. Na przestrzeni 5 lat odsetek bezrobotnych z wykształceniem podstawowym, zawodowym i średnim utrzymuje się praktycznie na tym samym poziomie. Natomiast obserwuje się znaczny przyrost osób z wykształceniem wyższym ( w trakcie badanych 5 lat zaobserwowano wzrost o 78%).

Strukturę bezrobocia według parametru wieku w latach 1997-2001 przedstawia poniższa tabela:

PRZEDZIAŁY WIEKOWE

ROK

1997

1998

1999

2000

2001

15-17

1

2

0

1

2

18-24

1.215

1.290

1.827

2.078

2.196

25-34

1.094

1.088

1.472

1.706

2.024

35-44

1.274

1.304

1.728

1.869

1.948

45-54

623

726

1.093

1.453

1.708

55-59

44

53

64

83

116

60-64

8

8

11

13

26

LICZBA BEZROBOTNYCH

4.259

4.471

6.195

7.203

8.020

Z analizy danych wynika , iż niepokojąco stabilne jest bezrobocie wśród osób młodych, wchodzących na rynek pracy i dopiero rozpoczynających karierę zawodową ( do 24 roku życia ) - 28,6 % i stosunkowo młodych ( do 34 roku życia) - 27,6%. Łącznie bezrobotni do 34 roku życia stanowią średnio 53,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.

Nieznaczny odsetek bezrobotnych stanowią osoby niepełnoletnie, jak również osoby starsze, po 60 roku życia. Potwierdzeniem powyższej tezy jest analiza osób bezrobotnych wg posiadanego stażu pracy, z której jednoznacznie wynika , iż największą grupę osób bezrobotnych ( 48,3%) stanowią osoby rozpoczynające życie zawodowe, legitymujące się stażem pracy do 10 lat. Natomiast aż 18,2 % to osoby nigdy nie pracujące. W grupie tej dominują absolwenci szkół. Ograniczenie zatrudnienia absolwentów szkół ponadpodstawowych to jedna ze stron przyczyn bezrobocia , która ma liczne uwarunkowania społeczno gospodarcze m. innymi :

 • brak miejsc pracy,

 • zła sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw,

 • likwidacja dużych i małych zakładów pracy,

 • przestarzałe programy kształcenia, a w związku z tym brak odpowiednich kwalifikacji młodych kandydatów do pracy,

 • przypadkowy wybór zawodu.

Problem stanowią też postawy samej młodzieży wobec bezrobocia, preferowane wartości, plany i aspiracje zawodowe, oczekiwania w stosunku do państwa i służb zatrudnienia.

Strukturę bezrobotnych według posiadanego stażu pracy w latach1997-2001 przedstawia tabela:

STAŻ PRACY

ROK

1997

1998

1999

2000

2001

Do 1 roku

580

674

973

1.132

2.725

1-5

739

761

1.106

1.283

1.111

5-10

596

602

804

937

674

10-20

1.114

1.083

1.381

1.608

941

20-30

531

577

844

981

645

30 lat i więcej

25

26

50

59

36

Bez stażu

674

748

1.037

1.203

1.888

LICZBA BEZROBOTNYCH

4.259

4.471

6.195

7.203

8.020

Wśród absolwentów szkół ponadpodstawowych, posiadających podstawową wiedzę o zjawisku bezrobocia, zaobserwowano małą aktywność w poszukiwaniu pracy. Jak wynika z doświadczeń Powiatowego Urzędu Pracy, takie zachowanie młodzieży może być wynikiem:

 • rezygnacji z planów zawodowych, ze względu na małe szanse otrzymania pracy w miejscu zamieszkania,

 • braku środków finansowych na dokształcanie się,

 • nadopiekuńczości rodziców,

 • dobrej sytuacji materialnej w rodzinie ( przedłużenie wakacji po szkole),

 • niewiedzy o sposobach poszukiwania pracy,

 • zachowań uwarunkowanych cechami osobowościowymi.

Z ankiet, prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy wynika ponadto, że młodzi ludzie są przekonani o posiadaniu wysokich kwalifikacji zawodowych, posiadają wysokie aspiracje i prezentują postawy roszczeniowe, które nie mają przeważnie związku z ich rzeczywistymi umiejętnościami. Pracodawcy natomiast oczekują od zatrudnionego pracownika nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności praktycznych i doświadczenia w wykonywaniu pracy na określonym stanowisku. Zarysowuje się więc wyraźna rozbieżność pomiędzy umiejętnościami i predyspozycjami zawodowymi młodzieży, a wymaganiami stawianymi przez pracodawców, warunkującymi zatrudnienie pracownika.

Strukturę bezrobocia według wg czasu pozostawania bez pracy w latach 1997-2001 przedstawia tabela:

CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY W MIESIĄCACH

ROK

1997

1998

1999

2000

2001

DO 1 M-CA

380

508

533

454

450

1-3

627

859

918

1.075

1.062

3-6

505

700

1.077

1.187

1.136

6-12

1.004

854

1.563

1.501

1.435

12-24

936

798

1.194

1.713

1.956

POW. 24 M-CE

807

752

910

1.273

1.981

LICZBA BEZROBOTNYCH

4.259

4.471

6.195

7.203

8.020

% udział długotrwale bezrobotnych

/pow. 12 m-cy/

22,0

34,7

34

41,4

49,1

Z analizy osób bezrobotnych wg parametru czasu pozostawania bez pracy jednoznacznie wynika, iż stale rośnie grupa długotrwale bezrobotnych (pozostających bez pracy pow. 12 m-cy).W końcu 2001r. długotrwale b bezrobotni stanowili 49,1% ogółu zarejestrowanych w tej grupie dominują osoby bez stażu pracy i ze stażem pracy do 1 roku (58,0 %), osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym ( 38,5%). Długotrwałe bezrobocie dotyczy głównie osób o małej aktywności zawodowej, niskich kwalifikacjach zawodowych oraz niskiej mobilności przestrzennej.

Długoterminowe bezrobocie w naszym powiecie ma charakter strukturalny i jest wynikiem :

 • zmian w strukturze i usług,

 • zmian prowadzących do spadku zapotrzebowania na niewykwalifikowaną i słabo wykwalifikowaną siłę roboczą ,

 • nieadekwatnego do potrzeb gospodarki i administracji systemu edukacji,

 • wyżu demograficznego dającego w efekcie najczęściej bezrobocie młodych,

 • zapaści lokalnego rynku pracy.

Liczbę bezrobotnych kobiet w latach 1997-2001 przedstawia poniższa tabela:

ROK

1997

1998

1999

2000

2001

LICZBA BEZROBOTNYCH KOBIET

2.678

2.523

3.348

3.956

4.254

% UDZIAŁ

KOBIET

62,9

56,4

54,0

54,9

53,0

Dane wskazują na to, że kobiety bardziej niż mężczyźni narażone są na utratę pracy lub jej brak w trakcie trudnej sytuacji gospodarczej. Pogląd, że kobieta posiada niższe predyspozycje niż mężczyźni do wykonywania większości zawodów, rzutuje na jej pozycję na rynku pracy. Czynniki kulturowe - przekonanie o „rodzinnej funkcji kobiety „ - odgrywają tu również znaczną rolę . Tradycyjny model rodziny, w której kobieta odpowiada w całości za gospodarstwo domowe , a praca mężczyzny stanowi jedyne źródło dochodu, jest już przestarzały. Dochody z pracy nie są już tak pewne i stabilne jak w przeszłości. W wyniku czego kobiety często zmuszone są do poszukiwania jakiejkolwiek pracy w celu zasilenia rodzinnego budżetu.

Kobiety stanowią największą grupę (62,4%0) wśród osób oczekujących na pracę powyżej 12 m-cy, a w tej grupie dominują kobiety z wykształceniem podstawowym ( 40,2%) . Reasumując powyższe, aktywizacja tej grupy jest zadaniem niebywale trudnym.

Pełna analiza danych pozwala na jednoznaczne określenie głównych cech charakterystycznych dla bezrobocia w powiecie myśliborskim:

 • duży udział osób pozostających bez pracy powyżej 12 m-cy,

 • duży udział osób młodych ,

 • niskie kwalifikacje zawodowe lub ich brak,

 • duży udział osób bezrobotnych bez stażu pracy.

CELE I DZIAŁANIA

na lata 2002 - 2006

Cele, priorytety i zadania powiatowego PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ LOKALNEGO RYNKU PRACY w znacznej części zbieżne są z PROGRAMEM WSPIERANIA PRZEDS1ĘBIORCZOŚC1, WZROSTU INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI l ZWALCZANIA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM, co pozwoli na angażowanie środków z wielu źródeł finansowania i racjonalne ich wykorzystanie. Takie ujęcie programu, pozwoli na wykorzystanie dla ich realizacji inicjatyw samorządów i lokalnych organizacji w kreowaniu pozytywnych zmian w funkcjonowaniu powiatu myśliborskiego i rozwiązywaniu lokalnych problemów.

„ PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ LOKALNEGO RYNKU PRACY”

CEL STRATEGICZNY: STWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Pobudzenie przedsiębiorczości stanowi podstawowy czynnik przyspieszający powstawanie nowych miejsc pracy. Najszybciej i najłatwiej można tworzyć nowe miejsca pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego też konieczna jest zmiana przepisów prawnych oraz ułatwienie dostępu do kredytów umożliwiających powstanie i rozwój tego sektora gospodarki. Opracowany program wskazuje na obszary działań koniecznych do podjęcia w celu stworzenia w powiecie warunków do wzrostu gospodarczego w oparciu o już funkcjonujące instrumenty i zaprojektowanie koniecznych działań wywołujących wzrost przedsiębiorczości i innowacyjności gospodarki powiatu.

CELE OPERACYJNE:

 1. WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE

 2. EDUKACJA I PROMOWANIE POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH

 3. POWIATOWY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH

 4. RZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ

 5. PROMOCJA POWIATU

DZIAŁANIA:

CEL STRATEGICZNY: STWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

CEL OPERACYJNY

WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE

OPIS CELU

Stworzenie organizacji i instytucji wspierających małą i średnią przedsiębiorczość. Działanie to ma służyć integracji i wzmocnieniu działań prorozwojowych skierowanych głównie do małej i średniej przedsiębiorczości w ramach realizacji polityki rządu i regionu. Upowszechnienie dostępności małym i średnim przedsiębiorstwom do krajowych i regionalnych instrumentów wsparcia. Integracja przestrzeni gospodarczej powiatu i współdziałanie lokalnych ośrodków przy realizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych , informacyjnych, promocyjnych i gospodarczych.

DZIAŁANIA

 1. Programy rynku pracy:

 • realizacja usług z zakresu pośrednictwa pracy ,

 • poradnictwo zawodowe,

 • organizacja szkoleń i przekwalifikowań,

 • zatrudnienie subsydiowane,

 • pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy,

 1. Powiatowe Centrum Wspierania Przedsiębiorczości -

W miesiącu lutym 2003r, przy współpracy z Pomorską Akademią Kształcenia Zawodowego w Szczecinie wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie o uzyskanie środków finansowych z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na realizację powyższego przedsięwzięcia. Starostwo powiatowe pod działalność Centrum przeznaczyło pomieszczenia w budynku przy ul. Spokojnej 13 , natomiast koszty uruchomienia i działalności Centrum przez okres co najmniej 12 miesięcy miały być finansowane ze środków PAOW i Funduszu Pracy. Ze względu na niższy poziom stopy bezrobocia w porównaniu z innymi powiatami naszego województwa, środki dla powiatu myśliborskiego nie zostały przyznane.

W celu realizacji powyższego działania trwają prace nad projektem utworzenia Centrum Współpracy Przygranicznej, w ramach którego funkcjonować będzie

 1. Centrum Wspierania Przedsiębiorczości dla lokalnych przedsiębiorców ;

 2. Centrum Informacji Gospodarczej dla partnerów przygranicznych i promocji powiatu.

Planuje się, iż środki na realizację zadania pozyskane zostaną z Programu Współpracy Przygranicznej PHARE Polska - Niemcy ze Wspólnego Funduszu Małych Projektów Euroregionu POMERANIA. Termin składania ofert mija 27 czerwca 2003r.

EFEKTY

 • pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości,

 • zmniejszenie bezrobocia,

 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,

 • rozwój lokalnych przedsiębiorstw,

 • możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć

BENEFICJENCI I REALIZATORZY CELU

 • samorząd powiatu, samorządy gmin,

 • lokalne podmioty gospodarcze,

 • organizacje pozarządowe,

 • bezrobotni .

TERMIN REALIZACJI

 1. Programy rynku pracy - zadanie ciągłe , realizowane w cyklach rocznych w oparciu o :

 • „ Plan w zakresie doskonalenia kierowania procesami pośrednictwa pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu” ,

 • „Roczny program działania Klubów Pracy w Myśliborzu i Dębnie”.

 1. Centrum Współpracy Przygranicznej - od 1 września br.

CEL OPERACYJNY

EDUKACJA I PROMOWANIE POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH

OPIS CELU

Przygotowanie młodzieży i pozostałych mieszkańców powiatu do potrzeb lokalnego rynku pracy. Zbudowanie systemu edukacji ustawicznej ( począwszy od kształcenia gimnazjalnego ) kształcącego dla potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto promocja postaw przedsiębiorczych i budowanie wizerunku nowoczesnego przedsiębiorcy i pracownika. Zapewnienie większej dostępności i dalsza promocja usług z zakresu poradnictwa zawodowego poprzez urzędy pracy, instytucje oświatowe do świadczenia usług z zakresu planowania kariery zawodowej.

DZIAŁANIA

 • realizacja programów:

„ ABSOLWENT”

„ PIERWSZA PRACA”

 • analiza zapotrzebowania lokalnego rynku pracy na kwalifikacje i umiejętności zawodowe,

 • szkolenia absolwentów i bezrobotnych pod potrzeby lokalnego rynku pracy w ramach posiadanych środków finansowych,

 • realizacja programów z zakresu poradnictwa zawodowego na rzecz absolwentów młodzieży oraz bezrobotnych.

EFEKTY

 • wzrost umiejętności praktycznych absolwentów i zdobycie doświadczenia zawodowego,

 • wzrost mobilności zawodowej absolwentów i młodzieży,

 • zwiększenie zatrudnienia absolwentów i bezrobotnej młodzieży

BENEFICJENCI I REALIZATORZY CELU

 • absolwenci szkół, bezrobotna młodzież, bezrobotni,

 • samorządy powiatowe i gminne

 • powiatowy urząd pracy,

 • szkoły ponadgimnazialne, instytucje , firmy szkoleniowe oraz instytucje edukacyjne,

 • pracodawcy i lokalne podmioty gospodarcze

TERMIN REALIZACJI

Zadanie ciągłe, systematycznie przez cały okres realizacji programu.

CEL OPERACYJNY

POWIATOWY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH

OPIS CELU

Budowa i wzmocnienie sieci organizacyjnej wspomagającej małą i średnią przedsiębiorczość. Sieć ma służyć integracji działań na poziomie powiatu służących realizacji polityki rządu , regionu i powiatu wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Budowa lokalnych instrumentów wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Współpraca lokalnych ośrodków przy realizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, informacyjnych, promocyjnych i gospodarczych.

DZIAŁANIA

UTWORZENIE POWIATOWEGO FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH

W dniu 8 sierpnia 2002r. zarejestrowany został Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, który jest jednym z elementów regionalnego systemu wspierania przedsiębiorczości. Celem Funduszu jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zapewniających realizację rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, zmniejszenie bezrobocia oraz tworzenie trwałych miejsc pracy.

W miesiącu grudniu 2002r.Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprosił powiat myśliborski do przystąpienia do Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Po zapoznaniu się z warunkami działalności Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych, konsultacjach z przedstawicielami samorządów gmin podjęto decyzję o przystąpieniu do Regionalnego Funduszu, a tym samym odstąpiono od powołania Powiatowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Aktualnie Fundusz poręcza kredyty do 150 tys. zł i do wysokości 60% wartości kredytu również dla pożyczkobiorców z naszego powiatu.

EFEKTY

 • zwiększenie dostępności do kapitału małych i średnich przedsiębiorstw,

 • wzrost nakładów na inwestycje,

 • przyrost stałych miejsc pracy.

BENEFICJENCI I REALIZATORZY CELU

 • samorządy powiatowe i gminne,

 • lokalni przedsiębiorcy

 • Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

TERMIN REALIZACJI

 • Zadanie realizowane zgodnie z regulaminem Fundudzu.

CEL OPERACYJNY

PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ

OPIS CELU

 • Realizacja powyższego celu ma na względzie ograniczenie bezrobocia oraz z złagodzenie jego skutków . Wśród różnorodnych form pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy należy szczególną uwagę zwrócić na organizowanie kursów przekwalifikujących i przyuczających do różnych zawodów. Potrzeby rynku pracy zmuszają do ciągłego aktualizowania posiadanych wiadomości i zdobywania nowych. Kształcenie jest jednym z instrumentów, który pozwala ograniczyć problem bezrobocia, bowiem umożliwia ludziom pozostającym bez pracy na skuteczne i szybkie opanowanie nowych umiejętności na bazie wiadomości uzyskanych w szkole, bądź zdobycie zupełnie nowych kwalifikacji. Współpraca urzędów pracy, pracodawców i instytucji szkolących pozwala na określenie potrzeb rynku pracy i inicjowanie szkoleń adekwatnych do wymagań lokalnego rynku pracy. Reedukacja i edukacja bezrobotnych wpływa na wzrost mobilności zawodowej , społecznej i przestrzennej osób zagrożonych bezrobociem.

DZIAŁANIA

1. W ramach posiadanych środków finansowych:

 • organizacja szkoleń zawodowych skierowanych do grup ryzyka tj. kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób bez kwalifikacji, mieszkańców wsi w tym byłych pracowników pgr

 • organizacja szkoleń zawodowych dla bezrobotnej młodzieży oraz z zakresu metod poszukiwania pracy;

 • organizacja szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla osób planujących rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej,

 • organizacja szkoleń zawodowych i metod poszukiwania pracy dla osób niepełnosprawnych'

2. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych z agencji i instytucji pozarządowych w celu aktywizacji zawodowej osób zagrożonych marginalizacją społeczną i zawodową.

EFEKTY

 • zwiększenie szans zatrudnieniowych i samozatrudnienia osób z grup zagrożonych marginalizacją społeczną,

 • aktywizacja zawodowa mieszkańców wsi,

 • zwiększenie mobilności zawodowej i przestrzennej osób z grup ryzyka,

 • zwiększenie mobilności i umiejętności zawodowej bezrobotnej młodzieży i absolwentów wchodzących na rynek pracy.

BENEFICJENCI I REALIZATO-

RZY CELU

 • samorząd powiatowy i samorządy gminne,

 • instytucje edukacyjne i firmy szkoleniowe ,

 • lokalni pracodawcy i podmioty gospodarcze,

 • organizacje pozarządowe,

 • bezrobotne kobiety,

 • mieszkańcy wsi,

 • długotrwale bezrobotni,

 • młodzież i absolwenci szkół,

 • osoby niepełnosprawne

TERMIN REALIZACJI

Zadanie ciągłe.

CEL OPERACYJNY

PROMOCJA POWIATU

OPIS CELU

Stworzenie warunków dla rozwoju powiatu , polegających na podjęciu działań koordynujących wysiłki wszystkich instytucji i organizacji w tworzeniu systemu wspierania i wspomagania procesów inwestycyjnych i decyzji lokalizacyjnych.

DZIAŁANIA

 • utworzenie bazy informacji gospodarczej powiatu myśliborskiego i jej bieżąca aktualizacja,

 • promocja lokalnego potencjału gospodarczego

EFEKTY

 • integracja środowiska gospodarczego powiatu,

 • promocja potencjału gospodarczego powiatu,

 • określenie zachęt dla nowych inwestorów tworzących dodatkowe oraz nowe miejsca pracy.

BENIFICJENCI I REALIZATORZY CELU

 • samorząd powiatowy i samorządy gmin

 • organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego,

 • pracodawcy i podmioty gospodarcze

TERMIN REALIZACJI

Zadanie ciągłe.

OPIS DZIAŁAŃ

 1. Wspieranie przedsiębiorczości w powiecie.

 1. Realizacja programów rynku pracy opierać się będzie o środki finansowe Funduszu Pracy przyznawane z budżetu w cyklach rocznych . Zatrudnienie subsydiowane kierowane będzie w pierwszej kolejności do pracodawców gwarantujących dalsze zatrudnienie po okresie refundacji. Programami rynku pracy objęte będą :

 • osoby bezrobotne z terenów wiejskich,

 • długotrwale bezrobotni,

 • absolwenci szkół,

 • bezrobotni bez kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Celem powyższych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego bezrobotnym oraz przygotowanie ich do ponownego włączenia w proces pracy. Nie należy zakładać, że aktualnie dostępne instrumenty polityki rynku pracy są w pełni dostosowane do sytuacji masowego, trwałego bezrobocia. Walka z bezrobociem powinna być prowadzona głownie w sferze ekonomicznej, natomiast działania w sferze społecznej jedynie ją wspierają i uzupełniają.

Działalność w zakresie poradnictwa zawodowego i klubów pracy ma na celu przygotowanie osób bezrobotnych do :

 • stosowania różnych technik poszukiwania pracy,

 • określenia i analizy lokalnego rynku pracy ,

 • wzmocnienia wiary we własne umiejętności i możliwości kierowania własnym życiem .

Właściwe przygotowanie i zdobycie umiejętności nowoczesnych technik poszukiwania pracy w ramach programu doradztwa zawodowego i klubów pracy pozwala bezrobotnym powrócić na rynek pracy i uzyskać zatrudnienie.

 1. Zadaniem Powiatowego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości będzie świadczenie usług na rzecz pomocy chętnym do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz małym i średnim przedsiębiorcom. Wdrożone będą instrumenty wspomagające działania :

 • informacyjno-konsultacyjne dotyczące wszystkich aspektów działalności gospodarczej ( podatków i rachunkowości, obsługi prawnej, marketingu i planowania gospodarczego),

 • propagowanie działalności gospodarczej, promowanie firm i przedsiębiorstw związanych z PCWP na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym,

 • rozwijanie współpracy z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie ekonomi i działalności gospodarczej,

 • stwarzanie pracodawcom współpracującym z PCWP możliwości podnoszenia kwalifikacji w zakresie zarządzania i marketingu, udziału w konferencjach tematycznych oraz targach i wystawach,

 • wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, kulturalnych, oświatowych i sportowych oraz przedsięwzięć charytatywnych organizowanych w mieście i kraju.

 1. Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych

Powołany zostanie w celu udzielania poręczeń kredytów przeznaczonych na:

 • podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej,

 • tworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych przy uwzględnieniu preferencji dla podmiotów z obszarów wiejskich

W funduszu muszą uczestniczyć samorządy powiatu i gmin, przy współudziale, których tworzony jest fundusz poręczeń kredytowych. W tym celu rady powiatu i rady gmin muszą podjąć stosowne uchwały.

 1. Edukacja i promowanie postaw przedsiębiorczych

Zmiany strukturalne wymuszają na podmiotach rynku pracy podjęcie efektywnych działań w kierunku dopasowania się do nowych warunków pracy. Obserwuje się, iż ogólnie wzrasta zapotrzebowanie na kadrę wysokokwalifikowaną nie tylko ze względu na jej kwalifikacje czysto zawodowe, ale rośnie również zapotrzebowanie na ludzi, którzy prezentują zupełnie inną jak dotychczas postawę wobec pracy, odznaczają pełną dyspozycyjnością, aktywnością zawodową i osobistą. Wzrasta zapotrzebowanie na pracowników posiadających więcej niż jeden zawód. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione zjawiska, należy stwierdzić, że obok elastycznie działającego szkolnictwa stacjonarnego - winien funkcjonować sprawny system poradnictwa zawodowego oraz system podnoszenia kwalifikacji zawodowych - kształcenia ustawicznego. Pojmowany jest on jako podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych, przede wszystkim jako modernizacja wykształcenia i umożliwienie człowiekowi wciągu całego życia nadążanie za dynamicznym rozwojem cywilizacji. Podwyższenie jakości posiadanych umiejętności zwiększa szansę zatrudnienia jest przesłanką do rozwoju gospodarczego. Nieodzownym elementem gospodarki rynkowej jest proces ciągłego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy, następnie formułowanie ocen, wniosków i spostrzeżeń dla systemu kształcenia w procesie edukacji młodzieży, dorosłych i szkolenia bezrobotnych.

 1. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej

Wraz ze wzrostem bezrobocia pogłębiają się nierówności społeczne i ekonomiczne, narasta ubóstwo czynniki te mają bezpośredni wpływ na ograniczoną dostępność oświaty, szczególnie niepublicznej. Niepokojącym zjawiskiem staje się także wzrost liczby długotrwale bezrobotnych. Są to najczęściej osoby z wykształceniem podstawowym , o niskich kwalifikacjach zawodowych, mieszkańcy wsi ( w tym byli pracownicy PGR) oraz kobiety. Osoby te, aby wejść ponownie na rynek pracy, muszą się albo przekwalifikować, albo uzupełnić lub zmodernizować swoje dotychczasowe kwalifikacje zawodowe. Dla dużej części bezrobotnych jedyną możliwością aktywizacji zawodowej będzie skorzystanie z oferty edukacyjnej, przede wszystkim z kształcenia kursowego. Szczególnie wieś pilnie wymaga modernizacji i to we wszystkich aspektach. Chodzi o osiągnięcie takich standardów cywilizacyjnych i ekonomicznych, które umożliwiałby mieszkańcom wsi aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym i społecznym. Zła sytuacja dochodowa rodzin wiejskich rodzi wielorakie skutki - w szczególności obniża poziom ich życia, co rodzi konflikty natury społecznej oraz zmniejsza możliwości finansowania edukacji młodzieży wiejskiej powodując głęboko sięgające zapóźnienia cywilizacyjne.

VI. Promocja powiatu.

Stworzenie warunków dla rozwoju powiatu , polegających na podjęciu działań koordynujących wysiłki wszystkich instytucji i organizacji w tworzeniu systemu wspierania i wspomagania procesów inwestycyjnych i decyzji lokalizacyjnych. Powyższe działania przyczynią do zrównoważonego rozwoju naszego powiatu.

PROPOZYCJE ZMIAN

DO

POWIATOWEGO PROGRAMU

PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

ORAZ

AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

na lata 2002 - 2006

MYŚLIBÓRZ 2003 ROK

CEL OPERACYJNY

FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH

OPIS CELU

Budowa i wzmocnienie sieci organizacyjnej wspomagającej małą i średnią przedsiębiorczość. Sieć ma służyć integracji działań na poziomie powiatu w celu realizacji polityki rządu , regionu i powiatu wobec małych i średnich przedsiębiorstw.

DZIAŁANIA

PRZYSTĄPIENIE DO ZACHODNIOPOMORSKIEGO REGIONALNEGO FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH

W dniu 8 sierpnia 2002r. zarejestrowany został Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, który jest jednym z elementów regionalnego systemu wspierania przedsiębiorczości. Celem Funduszu jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zapewniających realizację rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, zmniejszenie bezrobocia oraz tworzenie trwałych miejsc pracy.

W miesiącu grudniu 2002r.Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprosił powiat myśliborski do przystąpienia do Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Po zapoznaniu się z warunkami działalności Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych, konsultacjach z przedstawicielami samorządów gmin podjęto decyzję o przystąpieniu do Regionalnego Funduszu, a tym samym odstąpiono od powołania Powiatowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Aktualnie Fundusz poręcza kredyty do 150 tys. zł i do wysokości 60% wartości kredytu również dla pożyczkobiorców z naszego powiatu.

EFEKTY

 • zwiększenie dostępności do kapitału małych i średnich przedsiębiorstw,

 • wzrost nakładów na inwestycje,

 • przyrost stałych miejsc pracy.

BENEFICJENCI I REALIZATORZY CELU

 • samorządy powiatowe i gminne,

 • lokalni przedsiębiorcy

 • Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

TERMIN REALIZACJI

 • Zadanie realizowane zgodnie z regulaminem Funduszu.

CEL OPERACYJNY

WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE

Stworzenie organizacji i instytucji wspierających małą i średnią przedsiębiorczość. Działanie to ma służyć integracji i wzmocnieniu działań prorozwojowych skierowanych głównie do małej i średniej przedsiębiorczości w ramach realizacji polityki rządu i regionu. Upowszechnienie dostępności małym i średnim przedsiębiorstwom do krajowych i regionalnych instrumentów wsparcia. Integracja przestrzeni gospodarczej powiatu i współdziałanie lokalnych ośrodków przy realizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych , informacyjnych, promocyjnych i gospodarczych.

DZIAŁANIA

1. CENTRUM WSPÓŁPRACY PRZYGRANICZNEJ

W miesiącu lutym 2003r, przy współpracy z Pomorską Akademią Kształcenia Zawodowego w Szczecinie wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie o uzyskanie środków finansowych z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na realizację powyższego przedsięwzięcia. Starostwo powiatowe pod działalność Centrum przeznaczyło pomieszczenia w budynku przy ul. Spokojnej 13 , natomiast koszty uruchomienia i działalności Centrum przez okres co najmniej 12 miesięcy miały być finansowane ze środków PAOW i Funduszu Pracy. Ze względu na niższy poziom stopy bezrobocia w porównaniu z innymi powiatami naszego województwa, środki dla powiatu myśliborskiego nie zostały przyznane.

W celu realizacji powyższego działania trwają prace nad projektem utworzenia Centrum Współpracy Przygranicznej, w ramach którego funkcjonować będzie

 1. Centrum Wspierania Przedsiębiorczości dla lokalnych przedsiębiorców ;

 2. Centrum Informacji Gospodarczej dla partnerów przygranicznych i promocji powiatu.

Planuje się, iż środki na realizację zadania pozyskane zostaną z Programu Współpracy Przygranicznej PHARE Polska - Niemcy ze Wspólnego Funduszu Małych Projektów Euroregionu POMERANIA. Termin składania ofert mija 27 czerwca 2003r.

EFEKTY

Oczekiwane efekty utworzenia Centrum Współpracy Przygranicznej:

 • pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości,

 • zmniejszenie bezrobocia,

 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,

 • rozwój lokalnych przedsiębiorstw i możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć.

BENEFICJENCI I REALIZATORZY CELU

 • lokalni przedsiębiorcy

 • firmy szkoleniowe

TERMIN REALIZACJI

 • Zadanie realizowane zgodnie z regulaminem Funduszu

CEL OPERACYJNY

PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ

OPIS CELU

Na obszarach wiejskich mieszkają zarówno zarejestrowani bezrobotni, jak również osoby nie figurujące w ewidencji urzędu pracy , a będące bezrobotnymi. W aktualnej sytuacji osoby te nie mają szans na znalezienie pracy w rolnictwie i nie wielkie szansy na zatrudnienie w miejscu pracy. Jedyną szansą jest utworzenie na obszarach wiejskich nowych miejsc pracy, które nie będą związane z rolnictwem oraz zwiększenie mobilności bezrobotnych. Na wsi muszą więc pojawić się nowe funkcje. Dlatego też istnieje konieczność uaktywnienia wszystkich niewykorzystanych możliwości tkwiących w środowiskach lokalnych i w potencjale ludzkim. Jednakże dla powodzenia tej akcji niezbędne jest wsparcie instytucjonalne, doradcze i finansowe. Konieczne jest przy tym rozwijanie różnorodnych form współdziałania, w tym zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych przez PUP w Myśliborzu. Utworzenie przy aktywnym współdziałaniu samorządów gmin wiejskich punkt PUP w Myśliborzu staje się koniecznością.

DZIAŁANIA

Utworzenie Gminnych Punktów Informacji, Doradztwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Nowogródku Pomorskim i Boleszkiwicach przy współudziale samorządów wiejskich.

EFEKTY

 • udostępnienie usług doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz programów aktywizujących mieszkańcom gmin wiejskich w ich miejscu zamieszkania ;

 • prowadzenie działań aktywizujących , których celem jest kształtowanie aktywnej postawy do przemian zachodzących na rynku pracy jak również pobudzenie motywacji do ciągłego zdobywania wiedzy i doskonalenia zawodowego, nabywania praktycznych umiejętności w zakresie poszukiwania pracy na terenie gminy,

 • skrócenie drogi do usług świadczonych przez urząd pracy,

BENEFICJENCI I REALIZATORZY CELU

 • bezrobotni mieszkańcy wsi,

 • samorządy gmin Nowogródek Po

 • m. I Boleszkowic,

 • lokalni pracodawcy,

TERMIN

REALIZACJI

 • 01.09.2003r. - zadanie ciągłe

Rocznik Statystyczny 2001 rok - Województwo Zachodniopomorskie Tom II, grudzień 2001r.

19

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Drgas 25-02-2004 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2004
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2004 12:55